Kretsa, miljövänligt, avlopp, reningsbädd

Från pumpbrunnen pumpas vattnet via en fördelningsmodul där en mycket god nedbrytande effekt på avloppsvattnets organiska material erhålls, ner genom ett sandfilter som fortsätter reningsprocessen, fångas upp av en tät duk och  det nu organiskt renade vattnet leds sen med självfall vidare till kalkkammaren som är nästa reningssteg.

Genom reningsbäddens speciella utformning erhålls normalt även en hög kvävereducering.

Kretsa, miljövänligt, avlopp, reningsbädd

Genom reningsbäddens uppbyggnad får man utöver mycket god reducering av BOD (organiskt nedbrytbara ämnen) även en hög bakterie- och kvävereducering. Prover på anläggningar i drift visar på ett badbart vatten efter att vattnet passerat reningsbädden.

I system Kretsa för ett hushåll ingår en fördelningsmodul och tät bottenduk som även köpas separat om så önskas.